gototop
FAQ Tlačiť

RS485, RS422, opakovač RS485

 

Čo je RS485?
RS 485 je rozhranie pre sériový prenos dát po zbernici, podporujúce prenos v móde polovičný duplex.
Na prenos sa používajú dva vodiče (zvyčajne označené A a B), pričom ide o diferenčne napäťový prenos.
Na linke RS485 je aktívny vždy iba jeden vysielač, pričom dáta dostávajú všetky prijímače (max.31).
Aktivita vysielača je povoľovaná riadiacim signálom, prípadne môže byť povoľovaná automaticky pri začatí vysielania.

Aké sú napäťové úrovne RS485?
Max dovolené napätia sú -7/+12V. Rozhodovacia úroveň je +/-200mV.

Čo znamená prenos polovičný duplex?
Dáta sa prenášajú po jednom páre vodičov, pričom v danom okamihu môže vysielať vždy iba jeden vysielač.

Aké protokoly používa RS485?
Najčastejšie typu Master/Slave, ale môže to byť aj CSMA/CD .

Čo je to CSMA/CD?
CSMA/CD stanica pri svojom vysielaní súčasne kontroluje linku, či nezachytí iné vysielanie, ktoré s ním koliduje. Pokiaľ stanica ziistí kolíziu, zastaví vysielanie, počká náhodnú dobu a opakuje svoj pokus znovu.

Ako rozlíšia prijímače RS485, kto vysiela?
Toto je zabezpečené protokolom. Každý účastnik v sieti má svoju adresu, ktorá ho dostatočne identifikuje. Adresa je súčasťou vysielaných dát. Na jednej sieti nesmú mať dve zariadenia rovnakú adresu.

Aké sú výhody RS485?
- doporučená maximálna prenosová vzdialenosť až 1200m
- možnosť pripojenia až 32 zariadení na linku
- prenosová rýchlosť 0b/s až do cca 20Mb/s
- vysoká odolnosť voči rušeniu

Akú topológiu používa RS485
zbernicovú topológiu, všetky zariadenia sa pripájajú na jednu dvojvodičovú linku

Je možné rozšíriť počet zariadení pripojených na zbernicu RS485?
áno - je niekoľko možností:
- použijete opakovač RS485
- použiť koncové budiče RS485, ktoré podporujú 64, 128 alebo 256 zariadení na linke. V tom prípade kvôli kompatibilite doporučujeme použiť všetky zariadenia osadené takýmito budičmi.

Prečo je dobré používať prevodníky s galvanickým oddelením?
Galvanické oddelenie vám zabezpečí ochranu vášho zariadenia pred účinkami prepätia.
Zamedzí sa tým toku vyrovnávacích prúdov medzi jednotlivými zariadeniami zapojenými v sieti.

Mám zariadenia, ktoré používajú RS485. Ako je možné zapojiť tieto zariadenia, ak požadujem ich galvanické oddelenie?
Použite opakovače RS485, ktoré vám zabezpečia galvanické oddelenie jednotlivých zariadení. Môžete použiť napr. DIN2.2/485R

Potrebujeme zapojiť zariadenia, ktoré používajú RS485. Existujúca kabeláž ale nie je typu zbernica, ale je zapojená z jedného riadiaceho miesta hviezdicovo. Aké riešenie zapojenia mám použiť?
Použite opakovač RS485 napr. DIN2.2/485R. Vytvoríte si tým toľko fyzických sietí koľko je lúčov vo vašej hviezdicovej topológii. Jednotlivé lúče hviezdice  navzájom spojíte v mieste odkiaľ hviezdicová štrujkúra vystupuje a to na opačnej strane opakovača. Týmto si transformujete sieť typu hviezdica na typ zbernica.

Mám zariadenia ktoré používajú RS485. Celková dĺžka zbernice ale presahuje 1200m. Čo môžem spraviť ak potrebujem tieto zariadenia navzájom prepojiť?
Použite opakovač RS485 napr. DIN2.2/485R. Linku si rozdeľte opakovačmi na segmenty, ktoré sú kratšie ako 1200m.

Načo je dobrý zakončovací odpor na linke RS485  a kde ho mám zapojiť?
Zakončovací odpor definuje impedanciu linky RS485. Zapojuje sa na oboch koncoch linky RS485 a má hodnotu typicky 120 Ohm.

RS485 vyžaduje riadenie aktivity vysielača a prijímača. Ja ale nemám možnosť použiť žiadny riadiaci signál, ktorým by som povoloval vysielač, resp. prijímač. Aké je riešenie?
Použite prevodníky RS232/RS485 s automatickým riadením. Nemusíte riešiť povolovanie vysielača a prijímača.

Načo slúžia PULL UP a PULL DOWN odpory?
Slúžia na definovanie napäťovej úrovne linky RS485 v prípade, že nie je na linke aktívny žiaden vysielač RS485. Linka je definovaná tak, aby bola v neaktívnom stave (LOG1). Odpory PULL UP a PULL DOWN sú dôležité aj pri automatickom riadení vysielača, kedy je potrebné tieto zapojiť minimálne na koncoch linky (tam kde sú zapojené zakončovacie odpory). Doporučujeme ich ale nechať zapojené aj na ostatných prevodníkoch v sieti RS485. Ak by bola sieť príliš rozsiahla je dobré niektoré PULL UP a PULL DOWN odpory vyradiť z prevádzky. PULL UP a PULL DOWN odpory sa zapájajú vždy súčasne.

Na prevodníku mám na konektore (strana RS485) okrem signálov A a B aj GND (ISOGND). Ako mám tento signál zapojiť?
Signál GND (zemniaca svorka) resp. ISOGND (zemniaca svorka na galvanicky oddelenej strane) nie sú potrebné pre správnu komunikáciu po RS485 zapájať. Navzájom je možné prepojiť signály ISOGND. Všeobecne doporučujeme signály ISOGND nepripájať. Nikdy však neprepájajte signály označené ako GND so signálmi ISOGND, pretože by ste zrušili galvanické oddelenie prevodníkov. Využitie signálu ISOGND je najmä pri použití dodatočnej prepäťovej ochrany, kde sa prepojí tento signál s príslušným signálom na prepäťovej ochrane.

Aké prepäťové ochrany používajú Vaše prevodníky RS485 a  RS422?
Používame takzvanú SOFT prepäťovú ochranu tvorenú supresorovými diódami. Tieto sú použité na linke RS485 resp. RS422 ale aj na strane napájania. Pre zvýšenú ochranu doporučujeme doplniť k prevodníkom dodatočnú externú viacstupňovú prepäťovú ochranu.

Aký kábel mám použiť na komunikáciu po RS485 resp. RS422?
Najlepšie je použiť krútenú dvojlinku pre RS485 resp. dva krát krútenú dvojlinku pre RS422. Túto požiadavku spĺňajú napr. UPT alebo FTP káble. Pri použití krútenej dvojlinky je menej pravdepodobný vznik indukovaného napätia medzi jednotlivými vodičmi v páre. Tým je podstatne znížená pravdepodobnosť rušenia prenosu, ako aj zničenia prevodníka v dôsledku vzniku nebezpečného prepätia.

Je možné použiť na komunikáciu po RS485 alebo RS422 aj iný kábel ako krútenú dvojlinku?
Áno, na menšie vzdialenosti je to možné, ale treba počítať s väčšou možnosťou rušenia prenosov. Taktiež záleží na prenosovej rýchlosti ktorú používate, čím vyššia komunikačná rýchlosť, tým väčšia citlivosť na prevedenie a kvalitu kábla.

Závisí maximálna komunikačná rýchlosť na RS485 alebo RS422 od dĺžky vedenia?
Áno, čím dlhší kábel, tým je nižšia maximálna prenosová rýchlosť. Pri dĺžke vedenia 1200m, doporučovanej pre RS485 a RS422 max. prenosová rýchlosť cca 57600b/s.

Čo je RS422?
RS422 je rozhranie pre sériový prenos dát po zbernici, podporujúce prenos v móde plný duplex. Na prenos sa používajú štyri vodiče označené Tx+, Tx-, Rx+ a Rx-, pričom ide o diferenčne napäťový prenos. Na linke RS422 je vždy iba jeden vysielač, ktorý je vždy aktívny, pričom príjmačov môže byť viac (max.10). Dáta dostávajú všetky prijímače RS422 súčasne.

Čo je štorvodičová RS485 resp. riadená RS422?
Ide o hybrid medzi RS422 a RS485. Na prenos sa používajú štyri vodiče ako u RS422 ale na rozdiel od RS422 sú vysielače riadené, čo umožňuje pripojiť na linku viac vysielačov. S výhodou sa takéto zapojenie používa pri protokoloch MASTER/SLAVE.  Na jednom páre je zapojený vysielač mastra a všetky prijímače slejvov a na druhom páre je zapojený prijímač mastra a všetky riadené vysielače slejvov. To zabezpečí, že výzvu od mastra dostanú iba slejvy a odpoveď od slejvov dostane iba master, čo zjednodušuje komunikačný protokol.

Aké sa používajú napäťové úrovne na prenos pri RS422?
Max dovolené napätia sú -7/+12V. Rozhodovacia úroveň je +/-200mV.

Kde môžem použiť RS422?
Všade tam kde potrebujete komunikovať v móde plný duplex, na vzdialenosti do 1200m, pričom používate komunikačné rýchlosti 0b/s až cca 20Mb/s. Najčastejšie sa používa prevodnik RS232/RS422, ktorý umožní predĺžiť komunikačnú vzdialenosť.